Deti, mládež a seniori

Deti, mládež a seniori sú najzraniteľnejšími skupinami našej spoločnosti. Ich ochrana je dôležitá aj z hľadiska ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov. Zvýšenú pozornosť im venujeme preto, že neistotu spôsobenú takýmito zásahmi vnímajú veľmi citlivo.

Deti a mládež
Aktívna snaha prejaviť sa, byť „in“ v spojení s nedostatkom skúsenosti môžu na prahu samostatnosti spôsobiť vážny zásah do ich súkromia a ovplyvniť kvalitu ich ďalšieho života. Rýchlosť a frekvencia nových vzťahov, sociálne siete premiešané so snahou spoznávať niečo nové, prinášajú do ich súkromia mnoho nástrah.

Seniori
Životné skúsenosti seniorov v spojení s pozitívnym vnímaním ľudí, okolia a očakávania korektných vzťahov v súčasnej dobe často „naráža“ na realitu. Stávajú sa často obeťou jednoduchej manipulácie napr. pri podomovom predaji, alebo dobrom úmysle pomáhať.

Ochrana súkromia a osobných údajov u detí, mládeže a seniorov nie je len otázkou ich vlastného povedomia, ale aj povedomia rodičov a blízkych osôb. Práve oni im v bežnom živote môžu pomôcť napríklad rozpoznať nástrahy internetu, sociálnych sietí a rôznych komunikačných kanálov, alebo spoznať príznaky alebo prvky kyberšikany u svojich detí. Rovnako je tomu aj pri využívaní novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré prinášajú riziká a tým najslabším a zraniteľným jedincom, najmä v týchto skupinách, spôsobujú problémy. Nevšímavosť alebo nezáujem môže mať nesprávny vplyv na duševný i telesný vývin detí a mládeže alebo poškodzovať kvalitu života ľudí.

Osveta, vzdelávanie

Ľudia sa často začínajú zaujímať o svoje práva a chcú si chrániť svoje súkromie, až keď oň prídu. Dôvody straty súkromia a osobných údajov pritom môžu byť rôzne, od zverejnenia fotografií alebo informácií zo svojho života a života svojich blízkych, až po krádež identity. Je preto potrebné byť si vedomý svojho konania a jeho následkov, dbať na ochranu svojho súkromia a osobných údajov v čo najväčšej miere a predchádzať tak únikom a neoprávneným manipuláciám a zásahom do súkromia.

Šírenie osvety a vzdelávanie ľudí je jedným z našich základných nástrojov na zvýšenie povedomia u ľudí, so zameraním sa na všetky vekové skupiny.

Prednášková činnosť, konferencie

Problematika ochrany súkromia a ochrany osobných údajov je rozsiahlou témou, ktorá zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života. Súkromie a najmä osobné údaje už v dnešnej dobe nie sú len bežnou informáciou, ale hodnotnou komoditou, na ktorej je založené podnikanie spoločností, ale aj existencia spoločenských vzťahov a výkon verejnej správy.

Zorientovať sa v oblasti ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov preto nie je vždy jednoduché. Riziká spojené so spracúvaním osobných údajov sprevádzajú každého prevádzkovateľa neustále.

Chcete sa dozvedieť viac, ako je to s ochranou a bezpečnosťou súkromia a osobných údajov? Aj Vám ponúkame odbornú prednáškovú činnosť pripravenú na mieru, kde zárukou kvality a fundovanosti nášho lektorského zboru sú bývalí zakladajúci členovia lektorského zboru pôsobiaceho na Úrade na ochranu osobných údajov SR, spoluautori zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného do 24.5.2018, ktorí sazároveň podieľali na prírpave návrhu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na európskej úrovni (GDPR) v Bruseli.

Prevádzkovatelia

Prevádzkovateľom je každý, kto …
• sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov (ak ho neustanovuje zákon),
• určí podmienky spracúvania (ak ich neustanovuje zákon) a
• spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Teda naozaj, takmer každý.

Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov vyplývajú každému prevádzkovateľovi, bez ohľadu na to, či ide o orgán štátnej správy, územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci alebo ostatné fyzické osoby alebo právnické osoby.

Legislatíva v oblasti ochrany súkromia a ochrany osobných údajov (GDPR a  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) nie je jednoduchá, najmä aj pokiaľ ide o identifikáciu povinností, nastavenie procesov, postavenia subjektov a vzájomných vzťahov. Budeme radi, ak pri svojom podnikaní využijete naše služby a v korektnom – zákonnom a bezpečnom spracúvaní osobných údajov budete viac vidieť šancu a príležitosť (napríklad dobrá reklama, marketing), ako prekážku v podnikaní, alebo vo výkone verejnej moci.

Analýzy, posúdenia

Ochrana a bezpečnosť súkromia a osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva a slobody. Je preto dôležité poznať medze, v rámci ktorých je možné realizovať činnosť a nastaviť procesy v súlade s platnou legislatívou.

V rámci oprávnenej činnosti nášho inštitútu zabezpečujeme aj vypracovávanie analýz, posúdení a koncepcií, ako aj poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti ochrany súkromia a ochrany osobných údajov.