Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov:                        Nezávislý inštitút ochrany súkromia

Sídlo:                          Bottova 2, 900 25 Chorvátsky Grob

IČO:                            50 088 645

Tel.:                            +421 908 193 909

E-mail:                       nios@nios.sk

Web:                           www.nios.sk

 

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 • evidovanie členov občianskeho združenia v súvislosti so zabezpečovaním a vykonávaním oprávnenej činnosti občianskeho združenia v súlade s osobitným zákonom; členstvo fyzickej osoby je dobrovoľné a vykonáva sa na základe súhlasu dotknutej osoby
 • spracovanie účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • spravovanie došlej a odoslanej korešpondencie v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • odborné podujatia na základe oprávneného záujmu a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný
 • vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánovv súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých občianske združenie postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Osobné údaje sú poskytované výlučne len v prípade plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov voči orgánom verejnej moci. Prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje a občianske združenie takýto prenos ani nezamýšľa vykonávať. Rovnako sa nevykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, profilovanie a ani sa neposkytujú služby informačnej spoločnosti.

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a v súlade s osobitnými predpismi, v prípade spracúvania osobných údajov na účely členstva po dobu trvania členstva a následne po dobu 3 rokov, účtovných dokladov a správy korešpondencie po dobu 10 rokov, vybavovania uplatnených práv dotknutých osôb po dobu 5 rokov, odborných podujatí po dobu 5 rokov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Ochrana práv dotknutých osôb

 V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov je vo všeobecnosti možné si prostredníctvom žiadosti uplatniť nasledovné práva dotknutých osôb:

 • právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 • právo na prístup k osobným údajom (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, občianske združenie je oprávnené vykonať opatrenia na overenie totožnosti, dotknutej osoby napríklad vyžiadaním si dodatočných údajov a informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom podľa povahy veci.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.